Korzyści z mediacji

Korzyści dla obu stron: mediacja stwarza realną szansę na naprawę i utrzymanie poprawnych wzajemnych relacji pomiędzy stronami. Wzajemne kontakty są konieczne zwłaszcza, gdy strony łączą więzy pokrewieństwa, bliskość zamieszkania lub miejsce pracy. w wyniku mediacji dopuszczalne jest pojednanie się, obejmujące również inne …

Read More

Cel i skutek mediacji

Celem mediacji w sprawach karnych jest: pojednanie pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym, zadośćuczynienie lub naprawienie szkody wyrządzonej przez sprawcę, realizowane w różnych formach, np. zwrot kosztów poniesionych przez pokrzywdzonego z powodu wyrządzonej mu szkody, praca na rzecz społeczności lokalnej, instytucji charytatywnej, nieodpłatnej pracy na rzecz pokrzywdzonego, przeproszenie …

Read More

W jakich rodzajach spraw karnych można skorzystać z mediacji?

Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym. W sprawach z oskarżenia prywatnego na wniosek lub za zgodą stron sąd może zamiast posiedzenia pojednawczego …

Read More

Mediacje w sprawach karnych

Mediacja karna (inaczej nazywana mediacją ofiara-sprawca) jest jedną z możliwych dróg postępowania wobec konfliktów, które regulowane są przez kodeks prawa karnego (np. kradzież, napad, rabunek, pobicie, uszkodzenie mienia). Opiera się na spotkaniach trzech stron – ofiary, sprawcy oraz mediatora. Źródłem …

Read More