Mediacje w sprawach gospodarczych

Mediacja gospodarcza to alternatywna metoda rozwiązywania sporów powstałych między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Mediacja pozwala na utrzymanie relacji biznesowej pomimo powstałego między stronami konfliktu.Mediacja jest czasem definiowana jako wspierane negocjacje (facilitated negotiation). W trakcie mediacji strony zachowują pełną kontrolę nad opracowywanym porozumieniem, jednak w momentach trudnych, gdy negocjacje mogłyby zostać zerwane, szczególnie istotny okazuje się udział mediatora.

Wybór właściwej metody rozwiązania konfliktu zależy od wielu czynników. Najistotniejsze różnice przedstawia poniższa tabela:

NEGOCJACJE MEDIACJE ARBITRAŻ SĄD
CZAS-liczba dni 1 1-3 180 980*
kontrola REZULTATU strony strony arbiter sędzia
KOSZT niski niski średni wysoki
dasza WSPÓŁPRACA możliwa możliwa trudna b. trudna

*Źródło:Raport Banku Światowego Doing business 2007, str.94KLAUZULA MEDIACYJNA

Mediacja jest także formą zapobiegania przyszłym konfliktom gospodarczym. Można się przed nimi zabezpieczyć jeszcze na etapie zawierania kontraktu. Wystarczy dołączyć do umowy KLAUZULĘ MEDIACYJNĄ, w której strony zobowiązują się, że w przypadku zaistnienia sporu skorzystają z mediacji zanim skierują się do sądu.

Przykładowa treść klauzuli mediacyjnej:
„W przypadku zaistnienia sporu o charakterze gospodarczym między XXX a YYY, zobowiązujemy się do zastosowania w tym przypadku mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów gospodarczych, przed lub zamiast wniesienia sprawy do sądu. Jeżeli  mediacja nie przyniesie satysfakcjonującego rozwiązania sporu, strony godzą się wnieść sprawę do sądu”.

About the Author

Mediator