Inne mediacje

Mediacje w sporach pracowniczych
Zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 roku, ze zmianami wprowadzonymi w roku 1997, mediacje są niezbędnym elementem procedury protestacyjnej.

Prawo pracy przewiduje pojednanie jako jedną z podstawowych dróg rozwiązywania sporów. W przypadku powstania sporu pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sprawy. Mogą oni sami zawrzeć ugodę, korzystając np. z pomocy mediatora (zgodnie z ww. art. 184 kpc) lub oddać sprawę do rozstrzygnięcia komisji pojednawczej (art. 244 i następne Kodeksu pracy).

Mediacje w sporach administracyjnych
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 115-118).

About the Author

Mediator