Korzyści z mediacji cywilnych

 • Posiedzenia mediacyjne są nieformalne. Strony czują się na nich swobodniej niż na rozprawie sądowej i mogą się otwarcie wypowiadać.
 • Strony mogą przedstawić okoliczności sporu z własnej perspektywy, wyrazić swoje odczucia.
 • Mediacja zamienia walkę między uczestnikami sporu na działania mające na celu rozwiązanie wspólnego problemu.
 • Podczas mediacji strony do końca zachowują prawo decydowania o jej wyniku.
 • Mediacja umożliwia poczucie osobistego wpływu na bieg zdarzeń i zapadające decyzje.
 • Strony mają szanse na dobrowolne, szybkie i tanie porozumienie, zgodne z ich potrzebami i interesami.
 • Po zatwierdzeniu przez Sąd ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody sądowej.
 • Jeżeli w postępowaniu mediacyjnym zostanie zawarta ugoda, sąd zwraca 3/4 uiszczonego wpisu.
 • Fakty ujawnione podczas postępowania mediacyjnego mediator i strony zachowują w tajemnicy. Mediator nie może być świadkiem, co do okoliczności o których dowiedział się podczas mediacji.
 • Mediacja stwarza realną szansa na naprawę i ewentualne utrzymanie w perspektywie dobrych wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami sporu.
 • Strony mają szansę na zrozumienie wyrządzonej krzywdy, przeproszenie, uzyskanie wybaczenia.

About the Author

Mediator