Sprawy cywilne – cel i skutek mediacji

Celem mediacji jest wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego obie skonfliktowane strony. Porozumienie to jest typu „wygrany/wygrany”, a nie „wygrany/przegrany”, co w praktyce oznacza poszukiwanie rozwiązań respektujących interesy obu stron. Wygrana dotyczy nie tylko dóbr będących podstawą konfliktu, ale też osobistej satysfakcji, jaką zyskują strony dochodząc razem do porozumienia. Wygrana dotyczy wzrostu wzajemnego szacunku, zrozumienia wzajemnych potrzeb oraz zwiększa szanse na konstruktywny kontakt w przyszłości np. dalszą współpracę kontrahentów, lepsze relacje rodzinne itp. Nad takim procesem czuwa obiektywny i niezaangażowany mediator. Ustalenia wynikające z porozumienia stron mediator spisuje w formie ugody.

Na wniosek stron ugoda taka podlega zatwierdzeniu przez Sąd na posiedzeniu niejawnym (bez wyznaczania rozprawy), a w sprawach podlegających egzekucji Sąd nadaje ugodzie klauzulę wykonalności. Po zatwierdzeniu przez Sąd ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody sądowej. W szczególnych przypadkach, gdy przedmiotem sporu jest przejście własności nieruchomości (np. podział majątku, dział spadku), może zaistnieć konieczność spisania ustaleń stron w formie ugody sądowej, nie wpływa to jednak na szybkość postępowania.

Istnieje możliwość egzekwowania ugody poprzez komornika, a więc sytuacja stron jest tak samo korzystna, jak w przypadku wyroku sądu.

Jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody, sprawa wraca do rozstrzygnięcia przez sąd. W praktyce sędziowie obserwują, że strony które brały udział w mediacji wracają do sądu spokojniejsze, bardziej pewne siebie, ze sprecyzowanymi stanowiskami. Potrafią określić swoje potrzeby i sformułować konkretne wnioski. Taka postawa wpływa wówczas na szybkość i sprawność postępowania sądowego, a strony mogą liczyć na niezwłoczne zakończenie sprawy.

About the Author

Mediator