W jakich sprawach stosuje się mediacje cywilne

Kiedy można skorzystać z mediacji

W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach sąd może skierować strony do mediacji, której celem jest zawarci ugody przed mediatorem, równoważnej z ugodą sądową. W trakcie trwania postępowania każda ze stron może złożyć do sądu wiosek o skierowanie sprawy do mediacji. Strony mają prawo wyboru mediatora, osobę mediatora może również zaproponować sąd.

Zawarcie ugody jest dopuszczalne w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron, np. sprawy o zapłatę, o eksmisję, o zniesienie współwłasności, o dział spadku, o podział majątku, o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o przywrócenie do pracy. Nie można zawrzeć ugody w sprawach, w których sąd ma za zadanie jedynie stwierdzić zaistniały stan prawny, np. sprawy o ustalenie prawa, o zasiedzenie, o stwierdzenie nabycia spadku oraz w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Sąd nie kieruje do mediacji spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym.

W sprawach o rozwód lub separację, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd również może skierować strony do mediacji, której przedmiotem będzie wówczas pojednanie małżonków, a jeśli do pojednania nie dojdzie celem mediacji będzie ugodowe załatwienie kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych.

Jeśli warunki ugody nie są przez którąś ze stron realizowane, druga strona może, po nadaniu ugodzie sądowej klauzuli wykonalności , dochodzić ich spełnienia w drodze egzekucji komorniczej, identycznie jak przy wyroku.

Do mediacji można przystąpić nie tylko w trakcie trwania sprawy sądowej, istnieje również możliwość skorzystania z mediacji zanim złożony zostanie pozew do sądu (mediacja umowna, pozasądowa). Strona z własnej inicjatywy może zwrócić się do mediatora, celem ugodowego rozwiązania sporu. Kontakt z mediatorem może nawiązać, dzwoniąc pod jego numer telefonu, zamieszczony na liście stałych mediatorów sądowych w sprawach cywilnych lub korzystając z dyżurów w ośrodkach mediacyjnych, a także poprzez stowarzyszenia mediatorów, których strony znajdują się w Internecie.

About the Author

Mediator