Inne mediacje

Mediacje w sporach pracowniczych Zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 roku, ze zmianami wprowadzonymi w roku 1997, mediacje są niezbędnym elementem procedury protestacyjnej. Prawo pracy przewiduje pojednanie jako jedną z podstawowych dróg rozwiązywania sporów. W przypadku powstania sporu pracodawca i pracownik powinni dążyć …

Read More

Mediacje w sprawach rodzinnych

Mediacja rodzinna to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny. Zakres spraw, które mogą podlegać mediacji jest bardzo szeroki. Najczęściej po pomoc mediatora sięgają osoby, dla których mediacja jest alternatywą wobec postępowania sądowego. Warto jednak podkreślić, że tak być nie musi …

Read More

Mediacje w sprawach gospodarczych

Mediacja gospodarcza to alternatywna metoda rozwiązywania sporów powstałych między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Mediacja pozwala na utrzymanie relacji biznesowej pomimo powstałego między stronami konfliktu.Mediacja jest czasem definiowana jako wspierane negocjacje (facilitated negotiation). W trakcie mediacji strony zachowują pełną kontrolę nad opracowywanym …

Read More

Mediacje w sprawach rozwodowych

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 172 poz. 1438), uregulowała także kwestię mediacji w sprawach cywilnych rozwodowych.  Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację Art. 436. § 1. Jeżeli istnieją widoki na …

Read More

Przepisy dotyczące mediacji w sprawach cywilnych

W dniu 10 grudnia 2005 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 172 poz. 1438), która w celu usprawnienia i przyspieszenia postępowania cywilnego wprowadziła instytucję mediacji do prawa procesowego cywilnego. …

Read More

Koszty mediacji w sprawach cywilnych

Zaletą mediacji jest jej niski koszt w stosunku do kosztów postępowania sądowego. Koszty mediacji pozasądowej określa wyłącznie umowa mediatora ze stronami. Koszty mediacji toczącej się na skutek skierowania przez sąd określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30 listopada 2005 r. (Dz. U. z dnia 7 grudnia 2005 r.). …

Read More

Korzyści z mediacji cywilnych

Posiedzenia mediacyjne są nieformalne. Strony czują się na nich swobodniej niż na rozprawie sądowej i mogą się otwarcie wypowiadać. Strony mogą przedstawić okoliczności sporu z własnej perspektywy, wyrazić swoje odczucia. Mediacja zamienia walkę między uczestnikami sporu na działania mające na celu rozwiązanie …

Read More

Sprawy cywilne – cel i skutek mediacji

Celem mediacji jest wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego obie skonfliktowane strony. Porozumienie to jest typu „wygrany/wygrany”, a nie „wygrany/przegrany”, co w praktyce oznacza poszukiwanie rozwiązań respektujących interesy obu stron. Wygrana dotyczy nie tylko dóbr będących podstawą konfliktu, ale też osobistej satysfakcji, jaką zyskują strony dochodząc …

Read More

W jakich sprawach stosuje się mediacje cywilne

Kiedy można skorzystać z mediacji W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach sąd może skierować strony do mediacji, której celem jest zawarci ugody przed mediatorem, równoważnej z ugodą sądową. W trakcie …

Read More

Przepisy prawne

Najważniejsze artykuły o mediacji w Kodeksie karnym: 53, 54, 60, 66; w Kodeksie postępowania karnego: 320, 339, 489, 492, 493, 619. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych(Dz. U. Nr 108, poz. 1020) KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (wyciąg) …

Read More